Úvod Info pre startupy 1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

409

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch 24. – 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.

Kto sa môže zúčast­niť?

Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica je otvo­rený pre všet­kých. Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú aktívni, pod­ni­kaví jed­not­livci alebo sku­piny, ktorí majú záu­jem ove­riť si svoje zruč­nosti, resp. zís­kať nové a spolu s nimi aj skú­se­nosti a kon­takty s podobne zmýš­ľa­jú­cimi ľuďmi. Zare­gis­tro­vať sa môžu pro­fe­si­onáli aj štu­denti z rôz­nych oblastí, dizaj­néri, vývo­jári, pro­jek­toví mana­žéri, práv­nici, účtov­níci, mar­ke­tin­goví odbor­níci a pod., ktorí chcú inovovať a uspieť.

Podrobnosti o akcii nájdete na portáli startitup.sk.