Úvod Blog

11. kolo súťaže startupov „Máš nápad?“ má svojich víťazov

Dňa 25.06.2020 sa v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM konalo 11. kolo súťaže startupov – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Startupy súťažili o pobyt v Startup centre TUKE, v rámci ktorého absolvujú 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a majú možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM. Do finále súťaže v 11. kole postúpilo 13 inovatívnych projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 7-  projektov:

 1. AIR2GO – zameriava sa na vývoj riešenia ochranného rúška s aktívnym prívodom čistého filtrovaného vzduchu pod rúško, ale aj riešenia prívodu vzduchu bez rúška (prenosná pračka vzduchu).
 2. MSDL – cieľom je vývoj  monitorovacieho systému dávkovania liekov.
 3. BRUT.TO – cieľom je vytvorenie inovatívneho profesionálneho grafického štúdia, ktoré využíva kreatívny potenciál ľudí s postihnutím.
 4. Corvest – zameriava sa na vývoj inteligentnej ortézy, ktorá napomáha riešiť problémy s bolesťou chrbta, spôsobené nesprávnym držaním tela.
 5. POH ROCK – cieľom je vývoj riešenia tzv. retenčného parkoviska na princípe cirkulárnej ekonomiky.
 6. Prapti – zameriava sa na inovatívne riešenie doručovania liekov do domácnosti.
 7. Hrhero – zameriava sa na vývoj inovatívneho informačného systému komplexnej podpory personalistiky v spoločnosti.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením jej predsedu prorektora TUKE – A Čižmára. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), J. Kolesárová (SBA), P. Chlebak  (FPT Slovakia) a M. Varga (T-Systems Slovakia). 11. kolo súťaže bolo  organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ firiem („Start-up a Spin-off“ firiem) najmä na základe výsledkov výskumných a inovačných aktivít pracovísk TUKE.

Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov, bolo otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 140 inovatívnych projektov a viac ako 50 startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Cashflow – ako na financie firmy?

Dňa 16.4.2020 sa konala ďalšia z plánovaných aktivít akceleračného programu Startup centra UVP TECHNICOM  – seminár (vlastne „webinar“) “Cashflow – ako na financie firmy“, ktorá bola venovaná úvodu do problematiky jednej z najdôležitejších tém na ktorých stoji fungovanie firiem – do problematiky firemných financií a ktorá sa konala on-line prostredníctvom kolaboračného systému Webex meeting.  Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá. Podnik musí mať dostatok peňažných príjmov k tomu, aby mohol splatiť pôžičky, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry.  Účastníci sa v priebehu webinára oboznámili s tým ako súvisí zisk s maržou a cashflowom,  čo  vlastne cashflow je, ako cashflow funguje v podnikaní a ako ho treba riadiť. Účastníci mali možnosť sa oboznámiť aj s cennými skúsenosťami lektora, ako nastaviť firmu tak, aby fungovala „výborne“, aj v aktuálnych mimoriadnych podmienkach.

Lektor: Viliam Krunka je  majiteľ účtovnej firmy,  kt. sa špecializuje na ekonomiku podnikania. V oblasti účtovníctva pracuje už 14 rokov Pomáha ľuďom rozvíjať hodnotné nápady a radi firmám ohľadom ekonomiky a organizácie. Prednáša na témy  manažment (riadenie podniku, riadenie kvality, riadenie času, radenie cashflow, stanovenie cieľov.. ). Je tvorcom online kurzov k podnikaniu a taktiež vyvíja softvér pre účtovníctvo, sklady a administratívu pre zjednodušenie a automatizovanie práce.

Ďalší zo série webinárom sa bude konať dňa 7.5.2020 o 14.00 a bude venovaný aktuálne mimoriadne „horúcej“ téme – „Prezentačné majstrovstvo“ ( Ako prezentovať online)

Akceleračný program začína (úvodné stretnutie startupov)

sdr

Dňa 15.1.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 10. kole súťaže startupov „Maš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE.  V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu (viď priložená prezentácia). Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie úspešného startupu – Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. V rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE budú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami UVP TECHNICOM, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti, ale aj pravidelné networkingové stretnutia startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore TUKE.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

 

 

Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (01.-07.2020):

 1. 15.01. 2020 14.00 – Úvodné stretnutie
  – Úvodné informácie k pobytu v Startup centre
  – Príbeh úspešného startupu
 2. Jan.-Feb.: Projektové riadenie
 3. Feb.: Biznis plán a jeho návrh (CANVAS)
 4. Feb.-Mar.: Markeing startupov, Digitálny marketing na sociálnych sieťach
 5. Apríl: Založenie firmy a financovanie startupov,
  – Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).
 6. Apríl-máj: Prezentačne majstrovstvo
 7. Máj-jún: Ochrana duševného vlastníctva:
  – Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní; Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel; Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby
 8. Jún: Hodnotenie pobytu v Startup centre
  – Každý posledný štvrtok v mesiaci:  networking startupov – „Čaj o 4tej“

 

 Dokumenty:

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.

 

10. kolo súťaže startupov „Máš nápad?“ má svojich víťazov

Dňa 13.12.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo 10. kolo súťaže inovatívnych nápadov (startupov) – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje už od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM).

Súťažiace startupy už tradične mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM počas pobytu v Startup centre.

Do finále súťaže v 10. kole postúpilo 9 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 5 projektov:

 • CeoHire – zameriava sa na oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov strojového učenia sa.
 • H&C Mask – cieľom je vývoj  dýchacej masky, ktorá umožňuje vdychovať ohriaty vzduch v extrémnych klimatických podmienkach.
 • RE-CA – cieľom je vývoj modulárneho inovatívneho reportovacieho systému pre správu a efektívne vyhodnocovanie incidentov pre priemyselné výrovné prostredie.
 • MSVUE – zameriava sa na komplexné riešenie problematiky manažmentu, výroby, spotreby a ukladania energii na báze využitia inteligentných inštalácií.
 • Recognition 360 – cieľom je vývoj systému na báze metód strojového učenia sa, zameraného na predikciu a včasnú identifikáciu porúch v priemyselných výrobných prostrediach.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), K. Zeleníková (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE) a P. Breyl (T-Systems).

10. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť pred-inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik-rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. TUKE má záujem prostredníctvom uvedeného ekosystému akcelerácie podnikania na báze UVP TEHCNICOM výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

TUKE patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov iniciované TUKE – : na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré v súčasnosti sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity.

Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a takmer 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, T.: 0905 715816

 

Úspech startupu „Vápenný koks“

Na fotke Tomáš Pavlík.

Startup „Vápenný koks“ (Mgr. Peter Pucher) zo Startup centra TUKE (UVP TECHNICOM),  získal ocenenie (na fotke Tomáš Pavlík) v rámci Súťaže projektových nápadov, ktorá bola organizovaná ako súčasť 11. ročníka konferencie „ESEE Dialogue Conference“ v Zahrebe. Startup je podporovaný Regionálnym centrom EIT RawMaterials pri Fakulte BERG, TUKE.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/hubkosice/posts/1849989471969205

Gratulujeme

Biznis fórum startupov – Čaj o štvrtej

(25.9.2019, UVP TECHNICOM) S našimi startupistami sme si posedeli pri dobrom ovocnom čaji o štvrtej a podebatovali o plánoch, o veciach ktoré sa im podarilo v lete rozbehnúť a taktiež v čom sa darí a v čom sa nedarí.

Na ďalšie posedenie pri čaji sa tešíme v októbri.

team StartupCentra TUKE

PRÍLEŽITOSŤ PRE STARTUPY – „Uplift“

Uplift je 4 mesačný program v rámci ktorého sa pracuje s top 10-15 startupmi zo Slovenska, ale aj okolitých krajín CEE spolu s 50+ slovenskými aj zahraničnými mentormi a investormi.

Pravé je spúšťaný 3. ročník a zameranie je urban innovation (smart city, mobility, cleantech) a blockchain. Na UPLIFte spolupracujeme aj s investičnými partermi, cez ktorých môžeme vybraným startupom poskytnúť aj investíciu.

Registrácia je pre startupy otvorená do 30.9. Registrujte sa na:
https://www.eventbrite.com/e/uplift-accelerator-meetup-kosice-2019-tickets-69753904807?mc_cid=28c9eebb51&mc_eid=3a1b262a2f