Úvod Archív 9. kolo súťaže

9. kolo súťaže

Startup APONI sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do praxe. Cieľom je poskytovanie komplexnosti služieb v rámci inovácií technológií a vzdelania prostredníctvom rozšírenej reality , čo predstavuje základný pilier pre celkovú digitalizáciu v koncepte s 4.0 Industry. Nosným produktom je aplikácia “Overview”, ktorá s využitím rozšírenej reality ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov ale najmä pre externých návštevníkov a auditorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy z čoho plynú podniku okamžité výhody Cieľom je vybudovať styčný uzol medzi vzdelávaním a priemyslom a to založením Akadémie 4.0 Industry zameranej na získavanie kvalifikácie prostredníctvom interaktívnych kurzov.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke aponi.sk.

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Nováková,
ivana.novakova@aponi.sk
+421 903 209 565

Startup EcoButt sa sústreďuje na zhromažďovanie a následnú recykláciu cigaretových filtrov.

 

Kontaktná osoba

Hugo Repáň
hugorepan@gmail.com
+421 907 285 636

Startup ETeam (E-TEAMBUILDER) sa zaoberá zjednodušením procesu interview kandidátov pre pracovnú pozíciu pomocou web aplikácie, ktorá je určená aj pre najmenšie firmy, ktoré naberajú ľudí pár krát do roka, tak aj pre veľké korporáty, ktoré naberajú stovky zamestnancov. Táto naša aplikácia výrazne zníži čas, ktorý HR zamestnanec do procesu výberu kandidáta vkladá.

Kontaktná osoba

Denis Sedlák
sedlak.denis@gmail.com
+421 948 618 600

Startup GRIDIUM sa zaoberá problematikou implementácie matematického a technologického modelu pre online identifikovanie prerušení v distribučnej sústave elektrickej energie na základe informácií z inteligentných elektromerov, IoT prvkov v kombinácii s informáciami o topológii siete akými sú distribučné transformačné stanice a vývody z nich.

Kontaktná osoba

Ing. Mário Šotter
sotter.mario@gmail.com
+421 951 152 712

Startup IHC (Instant House Constructon) sa zaobera vývojom multi-dýzovej 3D tlačiarne pre stavbu domov.

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke instanthouseconstruction.com.

Kontaktná osoba

Michal Takáč
hello@michaltakac.com
+421 911 334 797

Startup KHT (Kosice hack token) ponúka platformu vo forme kryptomeny, ktorá umožňuje rôznym inštitúciám odmeňovanie dobrovoľníkov za ich aktivity. Vďaka jedinečnej schéme kryptomeny môžu využívať vlastníci kryptomeny len u podnikateľov, ktorí sa svojím zapojením do projektu rozhodli pomôcť dobrovoľníctvo vo svojom regióne. Tým sú podporovaní tak dobrovoľníci, ako aj regionálne hospodárstvo.

Viac informácií nájdete na stránke: devpost.com/software/kosice-hack-token.

Kontaktná osoba

Peter Ridilla
ptrridilla9@gmail.com
+421 940 838 486

(MIND3X) Na základe tradičného japonského programu zameraného na počítanie spamäti chceme vytvoriť podporný simulačný a herný online nástroj pre zvýšenie efektivity tréningu zameraného na duševný rozvoj človeka. Inováciou samotného programu formou simulačnej a hernej aplikácie vznikne efektívny indikačný nástroj aj pre časové zaznamenávanie aktivít a údajov spojených s tréningovým procesom. Analýzou týchto dát je možné štatisticky definovať jednotlivé výkonové oblasti a úrovne procesnej rýchlosti nastavenia prietokového myslenia. Vytvorením herno-súťažného prostredia ako prídavného modulu pre tréningový proces sa bude podporovať využívanie nadobudnutých schopností a zručností v prostredí, ktoré bude zvyšovať motiváciu a zdravú súťaživosť medzi účastníkmi v reálnom čase.

Kontaktná osoba

Ing. Michal Mikulaško
michal.mikulasko@ozama.sk
+421 944 647 415

Startup sa zaobera vývojom produktu Revolution Square – otočnej plošiny s trávou z jednej strany a pochôdznou vrstvou z opačnej strany.

 

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke revolutionsquares.com.

Kontaktná osoba

Peter Chrien
peterchrien@gmail.com
+421 907 170 756 alebo +44 7414 558 107

Startup SRAW (Smart rescuer against water) sa zameriava na riešenie ponukajúce záchranu smartfónov a iných elektronických zariadení na okamžitú záchranu po kolízií s vodou.

Kontaktná osoba

Lukáš Petruňo
lukas.petruno@gmail.com
+421 949 871 295

Startup SmartMaintenance si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení pozostávajúci z troch modulov:

  • Analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
  • Návrh a architektúra nového systému údržby,
  • Implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Krištof, PhD.
vladimir.kristof@gridman.sk
+421 902 243 652

Startup SmartSenior pracuje na vývoji systému, ktorý dokáže monitorovať pády seniorov, polohu, otvorené vchodové dvere, zaznamenať vytopenie, požiar resp. inú krizovú situáciu, ktorá može spôsobiť škodu na majetku, zdraví alebo dokonca smrť. Zariadenia medzi sebou komunikujú prostredníctvom ZigBee protokolu a vyhodnotené dáta referujú prostredníctvom aplikácie resp. GSM sieťou čiže SMS/telefonicky a to osobám zodpovedným za daných seniorov.

 

Seniora na vznik krizovej situácie v jeho domacnosti vieme upozorniť zvukovo, vibráciou náramku a taktiež vizuálne prostrednictvom inteligentného osvetlenia v domácnosti.

Kontaktná osoba

Dávid Čorňák
cornak.d@gmail.com
+421 944 965 221

Primárnym cieľom startupu Vápenný koks je navrhnúť čo najjednoduchší technologický proces spracovania Energosádrovca (odpadu mokrého odsírerenia parnych kotlov) v rámci technologických možností hutníckeho prvovýrobného závodu najlepšie bez potreby dodatočnej dostavby/výstavby spracovateľských zariadení

Kontaktná osoba

Mgr. Marek Pucher
puchermarek@gmail.com
+421 911 067 101

Dňa 27.06.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo už 9. kolo súťaže inovatívnych nápadov – startupov “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Súťaž je organizovaná v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a  Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Do finále súťaže v 9. kole postúpilo 17 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala trinásť projektov: SmartMaintanance, Aponi, SmartSenior, Human mind achievment, Gridium, Instant House Construction, Smart senzorická podložka, Košice hack token, e-TeamBuilder, Vápenný koks, Recyklácia cigaretových filtrov, Smart Rescuer Against Water,  a Revolution Square.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár,  P. Čižmár, P. Mirossay ( Košice IT VALLEY), M. Biňas (TUKE), P. Feciľak (TUKE), J. Kronovetterová (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE).

Súťažiace starupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a kancelárske priestory v UVP TECHNICOM. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe v závislosti od ich aktuálnych potrieb, vrátane možnosti využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Do súťaže sa mohli zapojiť projekty v takzvanej pred inkubačnej dobe, to znamená v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoje činnosti na Slovensku. Od roku 2014 sa do súťaže zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a v do akceleračného programu Startup centra bolo zapojených viac ko 40 perspektívnych startupov s inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým startupom sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh produkty a služby v oblastiach zamerania UVP TECHNICOM.

Po absolvovaní šesťmesačného pred inkubačného pobytu v startup centre majú tímy možnosť postúpiť do Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému akcelerácie podnikania UVP TECHNICOM na TUKE.