Kategória: Info pre startupy

European Data Incubator (EDI) ponúka špeciálny akceleračný program pre podnikateľov, startupy a malé a stredné podniky v oblasti Big data. Uzávierka prihlášok je : www.f6s.com/edincubator/apply

Odborný seminár GDPR

Slovak Business Agency Vás v mene NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA pozýva na odborný seminár GDPR (General Data Protection Regulation) – nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktorý je určený ako pre začínajúcich tak i etablovaných podnikateľov.   Kedy? 12.06.2018 09:00 – 13:00 hod. Kde? Budova WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. Bencúrova 13  040 01 Košice   Čo sa dozviete?

Workshop k finančným otázkam programu H2020

Účasť na workshope je bezplatná! Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centier a zamestnanci účtovných oddelení. Podujatie: Workshop Dátum, čas: 7. júna 2018, 13:00 – 17:30

Príležitosti súťažiť pre Startupy na tohtoročnom EBN kongrese

Manažéri podnikov a inovačných centier, podnikatelia, začínajúci podnikatelia a experti v oblasti inovácií sa stretnú na kongrese EBN “Budúcnosť inovácií” – buďte medzi nimi aj VY!   Kedy? 6. až 8. júna, 2018 Kde? Luxembursko Prihláste sa (do 23. mája) a vyhrajte zaujimavé ceny. Viac informácií v PDF.

Zapoj sa do súťaže Slovak University Startup Cup 2018 a vyhraj atraktívne ceny

Cie­ľom pro­jektu Slo­vak Uni­ver­sity Star­tup Cup 2018 je oce­niť a pod­po­riť mladú ge­ne­rá­ciu štu­den­tov VŠ, ktorí majú ino­va­tívne ná­pady a myš­lienky. Zá­ro­veň im to má po­mocť pri trans­for­má­cii ich ino­va­tív­nych rie­šení do re­ál­neho pod­ni­ka­nia.  Štu­dent­ské star­tupy s naj­vač­ším po­ten­ciá­lom vy­be­rie ko­mi­sia zlo­žená zo skú­se­ných, úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, ako aj zá­stup­cov na­šich re­klam­ných par­tne­rov, me­diál­nych par­tne­rov ako aj

Webinár: Otvorené inovácie – Spolupráca firiem a startupov (2.5.2018)

Ďalší zo série bezplatných Watify webinárov, tentokrát na tému “Matching for Open Innovation: How to establish a cooperation between SMEs and young start-ups?”, sa bude konať 2.5.2018 od 10:00. Viac informácií a registrácia WATIFY je iniciatíva financovaná Európskou komisiou, ktorá je zameraná na podporu úsilia EÚ o stimuláciu modernizácie európskych priemyselných odvetví. Článok bol prevzatý

Namakaný deň

09. máj. 2018  v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach Namakaný deň je taký deň, kedy nepôjdeš ani do školy, ani do práce, ale spolu s ostatnými flákačmi makačmi ako si ty, sa stretnete v knižnici Technickej univerzity v Košiciach na prednáškach a workshop-och venovaných mikrokontrolérom ako je Arduino alebo ESP8266, minipočítaču Raspberry PI, problematike IoT, hardvérovým hračkám a softvérovému vývoju pre embeded zariadenia. Ak sa chcete aktívne