Úvod Info pre startupy Granty pre startupy do výšky 70 miliónov eur

Granty pre startupy do výšky 70 miliónov eur

691

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v novembri vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov – jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky. Podmienkou je uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo inovácia produkčného procesu. Ministerstvo spolu prerozdelí 70 miliónov eur.

MHSR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje v novembri vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky (startupy s právnou subjektivitou) existujúce menej ako 3 roky (vo výške 30 mil. eur), druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky (vo výške 40 mil. eur).

V rámci oboch výziev môžu byť podporené projekty realizované na celom území Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Realizáciou projektu podporeného v rámci daných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobok resp. služba) žiadateľa na trh alebo k inovácii produkčného procesu.

Predmetom projektu musí byť minimálne jedna z nasledujúcich činností:

  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Viac informácií nájdete v tomto blogu.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.