Úvod Info pre startupy Prehľad schém štátnej pomoci

Prehľad schém štátnej pomoci

339

1. Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov.

Cieľom schémy je najmä podpora rozbehu/rozšírenia podnikateľských aktivít, tvorby nových a inovovaných produktov, umiestňovania produktov na trh, marketingových aktivít, tvorby distribučných kanálov, zavádzania inovácií produkčného procesu, zavádzania nástrojov elektronického podnikania.

Relevantnú dokumentáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov grantovou formou

2. Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je zameraná na nasledovné typy projektov zadefinovaných v OP Výskum a inovácie: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a vývoj, projekty modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce v oblastiach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

3. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu je zameraná na podporu a zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne a realizáciou inovačných (technologických a netechnologických) aktivít v podnikoch.

4. Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu Venture Capital je zameraná na podporu podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov. Schéma má za cieľ vytvoriť v spolupráci so súkromnými investormi, za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky v Slovenskej republike.

Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: Schéma štátnej pomoci – Nástroj rizikového kapitálu (Venture Capital)

5. Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky – Seed and Start up Capital. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre začínajúce podniky v Slovenskej republike. Pomoc začínajúcim podnikom je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom fondu fondov Slovak Investment Holding.

Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: Schéma štátnej pomoci – Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky (Seed and Start up Capital)

6. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Pomoc v rámci tejto schémy sa poskytuje na výskumné a vývojové projekty, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr a podporu inovácií pre MSP. Oprávnenými aktivitami v rámci schémy sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a ochrana práv duševného vlastníctva.

Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu