Úvod Info pre startupy Zapoj sa do súťaže Slovak University Startup Cup 2018 a vyhraj atraktívne...

Zapoj sa do súťaže Slovak University Startup Cup 2018 a vyhraj atraktívne ceny

384

Cie­ľom pro­jektu Slo­vak Uni­ver­sity Star­tup Cup 2018 je oce­niť a pod­po­riť mladú ge­ne­rá­ciu štu­den­tov VŠ, ktorí majú ino­va­tívne ná­pady a myš­lienky.

Zá­ro­veň im to má po­mocť pri trans­for­má­cii ich ino­va­tív­nych rie­šení do re­ál­neho pod­ni­ka­nia.  Štu­dent­ské star­tupy s naj­vač­ším po­ten­ciá­lom vy­be­rie ko­mi­sia zlo­žená zo skú­se­ných, úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, ako aj zá­stup­cov na­šich re­klam­ných par­tne­rov, me­diál­nych par­tne­rov ako aj spo­lu­pra­cu­jú­cich or­ga­ni­zá­cií.

 

Ko­mi­sia vy­hod­notí pať naj­lep­ších štu­dent­ských star­tu­pov podľa jed­not­li­vých ka­te­gó­rií:

  1. Veda, me­di­cín­ske tech­no­ló­gie
  2. In­for­mačné tech­no­ló­gie, mo­bilné tech­no­ló­gie, web
  3. Prie­my­selné tech­no­ló­gie, tech­nické rie­še­nia, ro­bo­tika
  4. Ži­votné pro­stre­die, ze­lené tech­no­ló­gie
  5. Ot­vo­rená ka­te­gó­ria pre os­tatné ná­pady

Z týchto 5 ví­ťa­zov jed­not­li­vých ka­te­gó­rií, ktorí budú vy­hlá­sení a od­me­není na sláv­nost­nom evente  vy­be­rie ab­so­lút­neho ví­ťaza, ktorý bude re­pre­zen­to­vať Slo­ven­sko na ce­lo­sve­to­vej sú­ťaži Uni­ver­sity Star­tup World Cup 2018 v ok­tóbri v Ko­dani.

Strávi tu pať dní spo­je­ných s top men­to­rin­go­vým prog­ra­mom, s mož­nos­ťou ne­twor­kingu so štu­dent­skými star­tupmi z ce­lého sveta ako aj s mož­nos­ťou pre­zen­tá­cie svojho star­tupu pred európ­skymi fi­nanč­nými in­ves­tormi.

No­vin­kou bude ude­le­nie špe­ciál­nych cien TV JOJ za mar­ke­tin­govú stra­té­giu star­tupu a ino­va­tívne pre­zen­tačné vi­deo pre star­tup. Ví­ťazi oboch špe­ciál­nych cien budú od­me­není mar­ke­tin­go­vou kam­pa­ňou v hod­note 5000,-EUR na so­ciál­nych sie­ťach TV JOJ.

Viac in­for­má­cií náj­deš na www.stu­dents­tar­tup.sk. Uzá­vierka pri­hlá­šok je 31.5. 2018.

Článok prevzatý z startitup.sk